Ubezpieczenia i Turystyka Agencja MARDO

Ubezpieczenia

Nasza oferta charakteryzuje się wielką rozpiętością i najwyższą jakością :

Dysponujemy szeroką ofertą zaufanych Towarzystw Ubezpieczeniowych min. • PZU
 • ERGO HESTIA
 • UNIQA
 • GOTHAER
 • NORDEA
 • AXA
 • COMPENSA
 • GENERALI
 • INTERRISK
 • AVIVA
 • LINK4
 • WARTA
 • PROAMA

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE:

 • OC
 • AC+KR (autocasco + kradzież)
 • NW (od następstw nieszczęśliwych wypadków )
 • ASSISTANCE (pomoc w wypadkach)
 • UBEZPIECZENIA PAKIETOWE (OC+AC+KR+NW+ASS)

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE:

 • MIESZKAŃ (ruchomości domowe, lokale)
 • DOMÓW JEDNORODZINNYCH
 • UBEZPIECZENIA DLA FIRM

UBEZPIECZENIA OSOBOWE

 • NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
 • KOSZTÓW LECZENIA ZA GRANICĘ
 • ASSISTANCE TOURIST


Ubezpieczenia Oc zawodowe

 • podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy
 • cywilnej farmaceutów i aptek
 • przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • rzeczoznawców majątkowych
 • pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • zarządcy nieruchomości
 • radców prawnych
 • notariuszy
 • podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe
 • architektów oraz inżynierów budownictwa
 • z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
 • syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy
 • rzeczników patentowych
 • adwokatów


UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - WARTO WIEDZIEĆ

Odpowiedzialność cywilna
Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce.

Chroni kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami wyrządzonych przez niego szkód. Ubezpieczenie to gwarantuje poszkodowanemu, że otrzyma on odszkodowanie z tytułu wypadku, który został spowodowany z winy sprawcy.

Dzięki wykupieniu polisy OC, sprawca zdarzenia nie płaci za wyrządzone szkody, odpowiada za to zakład ubezpieczeń. Wypłata odszkodowania dotyczy na przykład kosztów naprawy samochodu oraz odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadku. Uwzględniane są także szkody zaistniałe przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu, podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.

Zakres terytorialny ubezpieczenia OC
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Polski oraz na terytorium państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego : Andora, Austria. Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

Zielona Karta
Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez kierowcę poza granicami kraju jego pochodzenia. Gwarantuje ono wypłatę odszkodowania ofiarom wypadku z udziałem właściciela ubezpieczonego pojazdu. Nazwa pochodzi od koloru papieru, na którym drukowane są polisy. Ubezpieczenie Autocasco
Jest ubezpieczeniem dobrowolnym, powstającym poprzez zawarcie umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, która jest podstawowym źródłem praw i obowiązków obu stron. Umowa zawierana jest zazwyczaj na okres 12 miesięcy, a dokumentem potwierdzającym jej zawarcie jest polisa, ważna od następnego dnia po opłaceniu składki. Umowa ubezpieczenia Autocasco wygasa automatycznie, gdy okres ochrony dobiega końca, lub w momencie nieopłacenia kolejnej raty składki. Zakres ochrony Autocasco
Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczenia AC określony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Każdy zakład ubezpieczeń ustala własne warunki, gdyż jest to ubezpieczenie dobrowolne. Autocasco ma przede wszystkim zrekompensować koszty, które ubezpieczony może ponieść w związku z uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu w wyniku zdarzenia drogowego. Ubezpieczenie obejmuje najczęściej: kradzież, działanie żywiołów, czy wandalizm oraz odpowiada za szkody powstałe z naszej winy bądź gdy sprawca nie jest znany. Ważne aby zapoznać się z zakresem ochrony jaki obejmuje to ubezpieczenie, gdyż niska składka może oznaczać bardzo mały zakres odpowiedzialności.

Zastosowanie udziału własnego, oznacza to, że w przypadku szkody ubezpieczony poniesie część kosztów naprawy. Można wykupić ubezpieczenie obejmujące kradzież pojazdu, jest to minimalny zakres najczęściej określany jaki minicasco. Autocasco standardowo działa na terenie RP, ale możliwe jest jego terytorialne rozszerzenie. Cena autocasco zależy od wartości pojazdu. Polisę AC opłaca się więc kupić w pakiecie razem z OC. Takie oferty są korzystniejsze dla klientów.

NNW następstwa nieszczęśliwych wypadków
Obejmuje uszkodzenia ciała, stały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej w wyniku wypadku. Jest to ubezpieczenie dobrowolne obejmujące kierowcę i pasażerów pojazdu. Sume ubezpieczenia wybiera klient,znacząco wpływa na wysokość składki.

Assistance komunikacyjny
Assistance zapewnia natychmiastową pomoc w rozwiązaniu problemów wynikających ze zdarzeń objętych ubezpieczeniem.

Dotyczy zdarzeń komunikacyjnych, uzyskanie informacji o dalszym postępowaniu np. w razie wypadku czy awarii o lokalizacji najbliższego serwisu, naprawa na miejscu, dodatkowe holowanie, wynajem pojazdu zastępczego itp.

Świadczona jest pomoc assistance na koszt ubezpieczyciela. Z reguły podstawowy pakiet assistance jest oferowany bezpłatnie jako dodatek do polis OC oraz AC np. pokrycie kosztów naprawy na miejscu lub holowanie do najbliższego serwisu lub miejsca zamieszkania itd.

Przy wyborze rozszerzonego Assistance kluczowy jest zatem zakres i jakość oferowanych świadczeń. Bardzo ważne jest też, by zakład ubezpieczeniowy pomógł nie tylko z dala od domu, ale też w miejscu zamieszkania. Wykupując takie ubezpieczenie powinniśmy także oczekiwać pomocy w wypadku zgubienia kluczyków czy wyczerpania paliwa w samochodzie - nawet jeśli awaria wystąpi pod domem. Równie istotny jest zasięg - czy ubezpieczenie będzie działało także poza granicami Polski.